...

System oceniania w Szkole Podstawowej Promyk

EDUKACJA

W klasach I–III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

Począwszy od klasy czwartej szkoła podstawowa stosuje sześciostopniową skalę ocen. 

Szczegółowy opis kryteriów ocen znajduje się w Statucie Szkoły.

ZACHOWANIE

W klasach I – III ocena z zachowania jest oceną opisową.

W klasach IV – VI zachowanie ocenia się wzorowo, bardzo dobrze, dobrze, poprawnie, nieodpowiednio lub nagannie. Szczegółowe kryteria uzyskania poszczególnych ocen znajdują się w Statucie Szkoły.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.